Publications

Monographs and Edited Volumes

 1. (2020) (ed.) with Alexander Savelyev. The Oxford Guide to the Transeurasian languages. Oxford: Oxford University Press.
 2. (2020) (ed.) with Chuan-chao Wang. Transeurasian millets and beans, languages and genes. Special issue of Evolutionary Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. (2017) with Alexander Savelyev (eds.) Language Dispersal Beyond Farming. Amsterdam: Benjamins.
 4. (2017) (ed.) Transeurasian linguistics. Volume I The history of the debate. (Routledges Critical Concepts in Linguistics series.) London: Routledge.
 5. (2017) (ed.) Transeurasian linguistics. Volume II Phonology. (Routledges Critical Concepts in Linguistics series.) London: Routledge.
 6. (2017) (ed.) Transeurasian linguistics. Volume III Morphosyntax. (Routledges Critical Concepts in Linguistics series.) London: Routledge.
 7. (2017) (ed.) Transeurasian linguistics. Volume IV Stability and borrowability. (Routledges Critical Concepts in Linguistics series.) London: Routledge.
 8. (2015). Diachrony of verb morphology: Japanese and the Transeurasian languages. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs 291) Berlin: Mouton-De Gruyter.
 9. (2014) with Bisang, Walter (eds.). Paradigm change. The Transeurasian languages and beyond. (Studies in Language Companion Series 161.) Amsterdam: Benjamins.
 10. (2013) with Cuyckens, Hubert (eds.). Shared Grammaticalization. (Studies in Language Companion Series 132.) Amsterdam: Benjamins.
 11. (2012) with Johanson, Lars (eds.). Copies versus cognates in bound morphology. (Brill’s Studies in Language, Cognition and Culture 3.) Leiden: Brill.
 12. (2010) with Johanson, Lars (eds.). Transeurasian verbal morphology in a comparative perspective: genealogy, contact, chance. (Turcologica 78.) Wiesbaden: Harrassowitz.
 13. (2005). Is Japanese related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic? (Turcologica 64.) Wiesbaden: Harrassowitz.
 14. (2003) Part 1. Is Japanese related to the Altaic languages? Part 2. Etymological Index of Japanese. [Leiden university doctoral dissertation]. 

Articles

 1. Pengcheng Ma, Xuan Yang, Shi Yan, Chunxiang Li, Shizhu Gao, Binghua Han, Kan Hou, Martine Robbeets, Lan-Hai Wei, Yinqiu Cui (in press). Ancient Y-DNA with reconstructed phylogeny provide insights into the demographic history of paternal haplogroup N1a2-F1360. Journal of Genetics and Genomics
 2. [Corresponding Authorship] Robbeets, Martine, Remco Bouckaert , Matthew Conte , Alexander Savelyev , Tao Li , Deog-Im An , Kenichi Shinoda , Yinqiu Cui , Takamune Kawashima , Geonyoung Kim , Junzo Uchiyama , Joanna Dolińska , Sofia Oskolskaya , Ken-Yōjiro Yamano , Noriko Seguchi , Hirotaka Tomita , Hiroto Takamiya , Hideaki Kanzawa-Kiriyama , Hiroki Oota , Hajime Ishida , Ryosuke Kimura , Takehiro Sato , Jae-Hyun Kim , Rasmus Bjørn , Bingcong Deng , Seongha Rhee , Kyou-Dong Ahn , Ilya Gruntov , Olga Mazo , John Bentley , Ricardo Fernandes , Patrick Roberts , Ilona Bausch , Linda Gilaizeau , Minoru Yoneda , Mitsugu Kugai , Raffaela Bianco , Fan Zhang , Marie Himmel, Mark Hudson & Chao Ning. (in press) Triangulation supports agricultural spread of the Transeurasian languages. Nature. DOI 1038/s41586-021-04108-8 (Nature portfolio/ in press https://www.researchsquare.com/article/rs-255765/v1 )
 3. Fan Zhang , Chao Ning , Ashley Scott , Qiaomei Fu , Rasmus Bjørn , Wenying Li , Dong Wei , Wenjun Wang , Linyuan Fan , Idilisi Abuduresule , Xingjun Hu , Qiurong Ruan , Alipujiang Niyazi , Guanghui Dong , Peng Cao , Feng Liu , Qingyan Dai , Xiaotian Feng , Ruowei Yang , Zihua Tang , Pengcheng Ma , chunxiang Li , Shizhu Gao , Yang Xu , Sihao Wu , Shaoqing Wen , Hong Zhu , Hui Zhou , Martine Robbeets , Vikas Kumar , Johannes Krause , Christina Warinner , Yinqiu Cui & Choongwon Jeong (2021) The genomic origins of the Bronze Age Tarim Basin mummies. Nature.
 4. Ning, Chao , Daniel Fernandes , Piya Changmai , Olga Flegontova , Eren Yüncü , Robert Maier , Nefize Altınışık , Alexei Kassian , Johannes Krause , Carles Lalueza-Fox , Andrea Manica , Ben Potter, Martine Robbeets , Kendra Sirak , Veronika Siska , Edward Vajda , Leonid Vyazov , Ke Wang , Lixin Wang , Xiyan Wu , Xiaoming Xiao , Fan Zhang , David Reich , Stephan Schiffels , Ron Pinhasi , Yinqiu Cui & Pavel Flegontov (under review) Genomic formation of First American ancestors in East and Northeast Asia. Science Advances
 5.  Ning, Chao, Fan Zhang, Yanpeng Cao, Ling Qin, Mark J. Hudson, Shizhu Gao, Pengcheng Ma, Wei Li, Shuzheng Zhu, Tianjiao Li, Yang Xu, Chunxiang Li, Robbeets Martine, Hai Zhang, Yinqiu Cui. Ancient genome analyses shed light on kinship organization and marriage strategy of Late Neolithic society in China. (in press) Science Bulletin
 6.  Ma, Pengcheng; Yang, Xuan; Yan, Shi; Li, Chunxiang; Gao, Shizhu, Han, Binghua; Robbeets, Martine; Wei, Lan-Hai & cui, Yinqiu (2012). Ancient Y-DNA with reconstructed phylogeny provide insights into the demographic history of paternal haplogroup N1a2-F1360. Journal of Genetics and Genomics https://doi.org/10.1016/j.jgg.2021.07.018.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852721002629?via
 7. Robbeets, M.& C. C. Wang(2020). "Introduction to special collection "Transeurasian millet and beans, languages and genes"". Evolutionary Human Sciences
 8.  Ricardo Fernandes, Mark J. Hudson, Hiroto Takamiya, Jean-Pascal Bassino, Junzō Uchiyama and Martine Robbeets (2021). The ARCHIPELAGO Archaeological Isotope Database for the Japanese Islands. Journal of Open Archaeology Data, 9: 3, pp. 1–10. DOI:https://doi.org/10.5334/joad.73 Database uploaded on https://pandoradata.earth/dataset/archipelago-human-stable-isotope-database
 9. [Corresponding Authorship] Oskolskaya, Sonya &Robbeets, Martine(in press). Proto-Tungusic in time and space. Linguistic Discovery
 10. Hudson, M. J., Bausch, I.,Robbeets, M.,Li, T., White, J.A., & Gilaizeau, L. (in press). "Bronze Age Globalisation and Eurasian Impacts on Later Jōmon Social Change". Journal of World Prehistory.
 11. Oskolskaya, Sonya, Koile, Ezequiel &Robbeets, Martine(2021). A Bayesian approach to the classification of Tungusic languages. Diachronica.
 12.  [Corresponding Authorship] Hudson, Mark & Robbeets, Martine (2020). Archaeolinguistic evidence for the farming/language dispersal of Koreanic. Evolutionary Human Sciences 1–17. https://doi.org/10.1017/ehs.2020.49
 13. [Corresponding Authorship] Nelson, Sarah; Zhushchikhovskaya, Irina; Li, Tao; Ning, Chao, Hudson, Mark & Robbeets, Martine (2020). Tracing population movements in ancient East Asia through the linguistics and archaeology of textile production. Evolutionary Human Sciences 1-20 DOI:10.1017/ehs.2020.4
 14. [Corresponding Authorship] Ning, C., Li, Tianjiao, Wang, K.,Li, T., Zhang, F., Wu, X., Gao, S., Zhang, Q., Zhang, H.,Hudson, M. J., Wu, S., Fang, Y., Liu, C., Feng, C., Li, W., Han, T., Wei, J., Zhu, Yonggang, Zhou, Yawei, Wang, C., Fan, S., Xiong, Z., Dong, G., Sun, Z., Ye, M., Sun, L., Wu, X., Liang, F., Cao, Y., Wei, X., Zhu, H., Zhou, Hui, Krause, J., Robbeets, M., Jeong, C. & Cui, Y. (2020) Ancient genomes from Northern China suggest links between subsistence changes and human migration. Nature Communications 11(1), 1-9. doi: 10.1038/s41467-020-16557-2
 15. [Corresponding Authorship] Cui, Yinqiu, Zhang, Fan, Ma, Pengcheng, Fan, Linyuan, Ning, Chao, Zhang, Quanchao, Zhang, Wei, Wang, Lixin & Robbeets, Martine (2020). Bioarchaeological perspective on the expansion of the Transeurasian languages in the Amur River Basin. Evolutionary Human Sciences.
 16. [Corresponding Authorship] Wang, Chuan-Chao & Robbeets, Martine (2020). The homeland of Proto-Tungusic inferred from contemporary words and ancient genomes. Evolutionary Human Sciences 1–12. https://doi.org/10.1017/ehs.2020.8
 17.  Wang, Chuan-Chao Hui-Yuan Yeh, Alexander N Popov, Hu-Qin Zhang, Hirofumi Matsumura, Kendra Sirak, Olivia Cheronet, Alexey Kovalev, Nadin Rohland, Alexander M. Kim, Rebecca Bernardos, Dashtseveg Tumen, Jing Zhao, Yi-Chang Liu, Jiun-Yu Liu, Matthew Mah, Swapan Mallick, Ke Wang, Zhao Zhang, Nicole Adamski, Nasreen Broomandkhoshbacht, Kimberly Callan, Brendan J. Culleton, Laurie Eccles, Ann Marie Lawson, Megan Michel, Jonas Oppenheimer, Kristin Stewardson, Shaoqing Wen, Shi Yan, Fatma Zalzala, Richard Chuang, Ching-Jung Huang, Chung-Ching Shiung, Yuri G. Nikitin, Andrei V. Tabarev, Alexey A. Tishkin, Song Lin, Zhou-Yong Sun, Xiao-Ming Wu, Tie-Lin Yang, Xi Hu, Liang Chen, Hua Du, Jamsranjav Bayarsaikhan, Enkhbayar Mijiddorj, Diimaajav Erdenebaatar, Tumur-Ochir Iderkhangai, Erdene Myagmar, Hideaki Kanzawa-Kiriyama, Msato Nishino, Ken-ichi Shinoda, Olga A. Shubina, Jianxin Guo, Qiongying Deng, Longli Kang, Dawei Li, Dongna Li, Rong Lin, Wangwei Cai, Rukesh Shrestha, Ling-Xiang Wang, Lanhai Wei, Guangmao Xie, Hongbing Yao, Manfei Zhang, Guanglin He, Xiaomin Yang, Rong Hu, Martine Robbeets, Stephan Schiffels, Douglas J. Kennett, Li Jin, Hui Li, Johannes Krause, Ron Pinhasi, David Reich. (2020). Genomic Insights into the Formation of Human Populations in East Asia. bioRxiv, https://doi.org/10.1101/ 2020.03.25.004606. Nature (2021) https://www.nature.com/articles/s41586-021-03336-2
 18.  Savelyev, A. &Robbeets, M.(2020).  Bayesian phylolinguistics infers the internal structure and the time-depth of the Turkic language family . Journal of Language Evolution 1-15. doi: 10.1093/jole/lzz010
 19.  Li, T., Ning, C.,Zhushchikhovskaya, I. S.,Hudson, M., & Robbeets, M. (2020). Millet agriculture dispersed from Northeast China to the Russian Far East: integrating archaeology, genetics, and linguistics. Archaeological Research in Asia, 22: 100177. doi:10.1016/j.ara.2020.100177.
 20. Ning, C.,Wang, C.C., Gao, S., Yang, Y., Zhang, X., Wu, X., Zhang, F., Nie, Z., Tang, Y., Robbeets, M., Ma, J., Krause, J., & Cui, Y. (2019). Ancient genomes reveal Yamnaya-related ancestry and a potential source of Indo-European Speakers in Iron Age Tianshan. Current Biology 29: 1-7. DOI: 10.1016/j.cub.2019.06.044
 21. Jeong, C., Balanovsky, E., Balanovsky, O., Flegontov, P., Flegontova, O., Kahbatkyzy, N., Khussainova, E., Djansugurova, L., Immel, A.,Wang,C. C., Robbeets, M., Reich, D., Schiffels, S., Haak, W. & Krause, J. (2019). The genetic history of admixture across inner Eurasia. Nature Ecolology & Evolution 3: 966–976. doi:10.1038/s41559-019-0878-2. bioRxiv preprint first posted online May. 23, 2018; doi: http://dx.doi.org/10.1101/327122
 22. (2018). Comparative reconstruction in linguistics. Oxford Bibliographies/ Linguistics http://www.oxfordbibliographies.com/abstract/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810xml?rskey=2uVL8r&result=1&q=Robbeets#firstMatch
 23. Jeong C, Wilkin S, Amgalantugs T, Bouwman A, Taylor W, Hagan R, Bromage S, Tsolmon S, Trachsel C, Grossmann J, Littleton J, Makarewicz C, Krigbaum J, Burri M, Scott A, Davaasambuu G, Wright J, Irmer F, Myagmar E, Boivin N, Robbeets M, Rühli F, Krause J, Frohlich B, Hendy J and Warinner C. (2018). Bronze Age population dynamics and the rise of dairy pastoralism on the eastern Eurasian steppe. PNAS www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1813608115
 24. [Corresponding Authorship] Robbeets, Martine & Bouckaert, Remco (2018). Bayesian Phylolinguistics reveals the Internal Structure of the Transeurasian Family. Journal of Linguistic Evolution 3: 145-162.
 25. (2017) Austronesian influence and Transeurasian ancestry in Japanese: A case of farming/language dispersal. Language Dynamics and Change 7(2): 1-42.
 26. (2017) Transeurasian core-structures in Turkic. Turkic languages 21(1): 3-35
 27. (2017). Hoe het Japans naar Japan kwam. Uit het Erasmushuis 7: 126-131.
 28. (2017) The development of finiteness in the Transeurasian languages. Linguistics 55 (3): 2-35. DOI 10.1515/ling-2017-0004.
 29. (2017) Proto-Transeurasian: where and when? Man in India 95: 921-946.
 30. Bouckaert, Remco & Robbeets, Martine (2017). Pseudo Dollo models for the evolution of binary characters along a tree. BioRxiv doi: http://dx.doi.org/10.1101/207571.
 31. (2010) Samuel Martin (1924-2009). Journal of Philology Ural-Altaic Studies 2: 122-124.
 32. (2009). The historical comparison of Japanese, Korean and the Trans-Eurasian languages. Revista Linguistica 81: 261-287.
 33. (2009) Insubordination in Altaic. Journal of Philology Ural-Altaic Studies 1: 61-79.
 34. (2007a). How the actional suffix chain connects Japanese to Altaic. Turkic Languages 11(1): 3-58.
 35. (2007b). The causative-passive in the Trans-Eurasian languages. Turkic Languages 11(2): 235-278.
 36. (2005). Obituary Sergei Starostin. Turkic Languages 9: 168-172.
 37. (2004a). Swadesh 100 on Japanese, Korean and Altaic. Tokyo University Linguistic Papers, TULIP 23: 99-118
 38. (2004b) Does Doerfer’s Zufall mean ‘cognate’? The case of the initial velar correspondence in Altaic. Turkic Languages 8: 146-178
 39. (2000). Etymological evidence for the value of the Middle Korean triangle grapheme. Studia Etymologica Cracoviensia 5: 97-132

Book Chapters

 1. The Transeurasian Hypothesis. (in press) In: Johanson, Lars & Csato, Eva (eds.) Encyclopedia of Turkic Languages and Linguistics. Leiden: Brill
 2. Transeurasian (in press) In: Johanson, Lars & Csato, Eva (eds.) The Turkic Languages, 2nd edition (Routledge Language Family Descriptions) London: Routledge
 3. Robbeets, Martine & Savelyev, Alexander. (2020) Introduction. In: Robbeets, Martine and Savelyev, Alexander (eds.) The Oxford Guide to the Transeurasian Languages. Oxford: Oxford University Press, 1-3. DOI: 10.1093/oso/9780198804628.003.0001
 4. Robbeets, Martine, Janhunen, Juha, Savelyev, Alexander & Korovina, Evgeniya (2020). The homelands of the individual Transeurasian proto-languages: where, when and what? In: Robbeets, Martine and Savelyev, Alexander (eds.) The Oxford Guide to the Transeurasian Languages. Oxford: Oxford University Press, 754-771. DOI: 10.1093/oso/9780198804628.003.0044
 5. (2020) The Transeurasian homeland. In: Robbeets, Martine and Savelyev, Alexander (eds.) The Oxford Guide to the Transeurasian Languages. Oxford: Oxford University Press, 772-783. doi: 10.1093/oso/9780198804628.003.0045
 6. (2020) The classification of the Transeurasian languages. In: Robbeets, Martine, and Savelyev, Alexander (eds.) The Oxford Guide to the Transeurasian Languages. Oxford: Oxford University Press, 31-39. DOI: 10.1093/oso/9780198804628.003.0004
 7. (2020) Basic vocabulary in Transeurasian. In: Robbeets, Martine and Savelyev, Alexander (eds.) The Oxford Guide to the Transeurasian Languages. Oxford: Oxford University Press, 645-649 ​doi: 10.1093/oso/9780198804628.003.0037
 8. (2020) Verbal morphology in Transeurasian. In: Robbeets, Martine and Savelyev, Alexander (eds.) The Oxford Guide to the Transeurasian Languages. Oxford: Oxford University Press, 511-521 doi: 10.1093/oso/9780198804628.003.0031
 9. (2020) The typological heritage of Transeurasian. In: Robbeets, Martine, and Savelyev, Alexander (eds.) The Oxford Guide to the Transeurasian Languages. Oxford: Oxford University Press, 127-144. DOI: 10.1093/oso/9780198804628.003.0011
 10. (2019) The rise and resolution of viewpoint aspectual ambiguity in Transeurasian reconstruction. In: Johanson, Lars, Csató, Éva & Karakoç, Birsel (eds.) Ambiguous Verb Sequences in Transeurasian Languages and Beyond (Turkologica) Wiesbaden: Harrassowitz, 243-266.
 11. (2017) Language Farming Dispersal: Food for thought. In: Robbeets, Martine & Savelyev, Alexander (eds). Language Dispersal Beyond Farming. Amsterdam: Benjamins.
 12. (2017). The language of the Transeurasian farmers. In: Robbeets, Martine & Savelyev, Alexander (eds). Language Dispersal Beyond Farming. Amsterdam: Benjamins, 93-116.
 13. (2017) Like ripples in a pond. Basic vocabulary linking Japonic to Turkic. In: Sertkaya, Osman Fikri; Eker, Süer; Şirin, Hatice & Uçar, Erdem (eds.) Prof. Dr. Talât Tekin hatïra kitabï [Obituary volume for Prof. Dr. Talât Tekin]. Istanbul: Uluslararasï Türk Akademisi [International Turkic Academy]
 14. (2017) Japanese, Korean and the Transeurasian languages. In: Hickey, Raymond (ed.) The Cambridge handbook of areal linguistics (Cambridge Handbooks in Language and Linguistics.) Cambridge: Cambridge University Press, 586-626
 15. (2016). Transeurasian basic verbs: Copy or cognate? In: Csató, Éva; Karakoç, Birsel & Menz, Astrid. The Uppsala Meeting. Proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz, 199-212.
 16. (2016) Insubordination and the establishment of genealogical relationship. In: Evans, Nicholas & Watanabe, Honore (eds.) Dynamics of insubordination. (Typological Studies in Language.) Amsterdam: Benjamins, 209-245.
 17. (2016) General introduction to Transeurasian linguistics. In: Robbeets (ed.) Transeurasian linguistics (Routledges Critical Concepts in Linguistics series) London: Routledge, 1-24.
 18. (2016) The Japanese inflectional paradigm in a Transeurasian perspective. In: Robbeets, Martine (ed.) Transeurasian linguistics (Routledges Critical Concepts in Linguistics series) London: Routledge, 130-164. [reprint]
 19. (2016) The development of negation in the Transeurasian languages. In: Robbeets, Martine (ed.) Transeurasian linguistics (Routledges Critical Concepts in Linguistics series) London: Routledge, 202-222. [reprint]
 20. (2016) Shared verb morphology in the Transeurasian languages: copy or cognate? In: Robbeets, Martine (ed.) Transeurasian linguistics (Routledges Critical Concepts in Linguistics series) London: Routledge, 136-153. [reprint]
 21. (2015) Korean and the Transeurasian type In: Ceng, Kwang (ed.), Hankuke ui cwaphyo chacki [In search of the origins of Korean] (Altaic Studies Series 2.) Seoul: Yellak, 255-286.
 22. (2014) Verb morphology relating Korean to the other Transeurasian languages. In: Toh, Soo Hee & Chung, Kwang (eds.). Korean within Altaic languages (ACSI Altaic Series 2), Seoul: Aleum Publishers, 137-173.
 23. (2013) Transeurasian: a linguistic continuum between Japan and Europe. In: Ureland, Sture (ed.) From contact linguistics to Eurolinguistics — a linguistic odyssey across Europe and beyond. (Studies in Eurolinguistics 8.) Berlin: Logos Verlag, 151-166.
 24. (2014) Hankuke lul kitha thuraynsu yurasia enewa iecwunun tongsa hyengthaelon. [Verb morphology that connects Korean to other Transeurasian languages]. In: Toh, Soo Hee (ed.). Althaie sokuy khankwuke, hankwuke swokuy Althaie [Korean within Altaic, Altaic within Korean]. (Altaic Studies Series 1), Seoul: Yellak, 187-230. (in Korean)
 25. (2014) Common denominal verbalizers in the Transeurasian languages: borrowed or inherited? In: Nino Amiridze, Peter Arkadiev and Francesco Gardani. Borrowed morphology. (Language Contact and Bilingualism 8.) The Hague: Mouton De Gruyter, 137-154.
 26. (2014) The development of negation in the Transeurasian languages. In Whaley, Lindsay & Suihkonen, Pirkko (eds.) Typology of Languages of Europe and Northern and Central Asia. (Studies in Language Companion Series 164) Amsterdam: Benjamins, 401-420.
 27. (2014) with Walter Bisang. Paradigms: Innovation and preservation. In: Robbeets, Martine & Bisang, Walter (eds.). Paradigm change in the Transeurasian languages and beyond. (Studies in Language Companion Series 161.) Amsterdam: Benjamins, 1-26.
 28. (2014) The Japanese inflectional paradigm in a comparative perspective. In: Robbeets, Martine & Bisang, Walter (eds.). Paradigm change in the Transeurasian languages and beyond. (Studies in Language Companion Series 161.) Amsterdam: Benjamins, 197-234.
 29. (2013) A velar fricative in proto-Transeurasian. In: Demir, Nurettin, Karakoç, Birsel & Menz, Astrid: Turcology and linguistics : Eva Agnes Csato Festschrift. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 375-400.
 30. (2013) Towards a typology of shared grammaticalization. In: Robbeets, Martine & Cuyckens, Hubert (eds.) Shared grammaticalization. (Studies in Language Companion Series) Amsterdam: Benjamins, 1-20.
 31. (2013) Genealogically motivated grammaticalization. In Robbeets & Cuyckens (eds.) Shared grammaticalization. (Studies in Language Companion Series 132.) Amsterdam: Benjamins, 147-175.
 32. (2012) with Johanson, Lars. Bound morphology in common: copy or cognate? In: Johanson, Lars & Robbeets, Martine (eds.) (2012). Copies vs. cognates in bound morphology. (Brill’s Studies in Language, Cognition and Culture.) Leiden: Brill, 3-22.
 33. (2012) Shared verb morphology in the Transeurasian languages: copy or cognate? In: Johanson, Lars & Robbeets, Martine (eds.) (2012). Copies vs. cognates in bound morphology. (Brill’s Studies in Language, Cognition and Culture.) Leiden: Brill, 427-446.
 34. (2010) with Johanson, Lars. Introduction. In: Johanson, Lars & Robbeets, Martine (eds.) 2010. Transeurasian verbal morphology in a comparative perspective: genealogy, contact, chance. (Turcologica 78.) Wiesbaden: Harrassowitz, 1-5.
 35. (2010) Japanese linguistics: text in the city. In: Siahaya, Corrie & Westgeest, Helen (eds.) 2010. Making Research Visible to the World. (Canon Fellows Anniversary Book). Amsterdam: Canon Foundation.
 36. (2010) Transeurasian: Can verbal morphology end the controversy? In: Johanson, Lars & Robbeets, Martine (eds.) 2010. Transeurasian verbal morphology in a comparative perspective: genealogy, contact, chance. (Turcologica 78.) Wiesbaden: Harrassowitz, 81-114
 37. (2010) The ‘intimate’ parts of Altaic: two velar verb suffixes. In: Boeschoten, Hendrik & Rentzsch, Julian (eds.) 2010. Turcology in Mainz. (Turcologica 82.) Wiesbaden: Harrassowitz, 225-238.
 38. (2008) If Japanese is Altaic, how can it be so simple? In: Lubotsky, Alexander; Schaeken, Jos & Wiedenhof, Jeroen (eds.) 2006. Evidence and Counter-evidence, Essays in Honour of Frederik Kortlandt. Volume 2: General Linguistics. (Studies in Slavic and General Linguistics 33.) Amsterdam: Rodopi, 337-367
 39. (2007) Koguryo as a Missing Link. In: Breuker, Remco (ed.) 2007. Korea in the Middle. Festschrift for Boudewijn Walraven. Leiden: CNWS, 118-141

Reviews

 1.  (2014) Review of Malchukov, Andrej L. & Lindsay J. Whaley (eds.). 2012. Recent advances in Tungusic linguistics (Turcologica 89). Wiesbaden: Harrassowitz. Linguistic typology 18.1, 165-168.
 2. (2012) Review of Róna-Tas András & Berta, Árpád † (eds.). 2011. West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian. (Turcologica 84.) Wiesbaden: Harrassowitz, Turkic languages 16, 265-293.
 3. (2009). Review of Whitman, John & Frellesvig, Bjarke (eds.) 2008. Proto-Japanese: Issues and prospects. (Current issues in Linguistic Theory 294.) New York: Benjamins. Journal of language relationship 2, 144-150.
 4. (2009). Review of Veit, Veronika (ed.) (2007). The role of Women in the Altaic World. (Asiatische Forschungen 152). Wiesbaden: Harrassowitz. Turkic languages 13.1, 144-149.
 5. (2009) Review of Maezono, Kyoko (2007). Intransitiv-, Transitiv-, Kausativ- und Passivverben im Mandschu und Mongolischen. (Tunguso-Sibirica 17) Wiesbaden: Harrassowitz. Turkic languages 13.1. 281-289
 6. (2009) Review of Maezono, Kyoko. (2007). Verbbildungs-Suffixe im Mandschu und Mongolischen. (Tunguso-Sibirica 18) Wiesbaden: Harrassowitz. Turkic languages 13.1. 281-289.
 7. (2007). Review of Boikova, Elena V. & Rybakov, Rostislav B. (2006). Kinship in the Altaic world. Proceedings of the 48th PIAC. Wiesbaden: Harrassowitz. Turkic languages 11.vol2.284-292.

 

Research Reports, Proceedings and Newsletters

 1. (2014) Korean and the Transeurasian type. In: The linguistic coordinate of Korean: genealogy and typology. Preceedings of the 24th International Conference of Asian Cultural Research, Gachon University, Seoul. October 31th, 2014.
 2.  (2011) Japanese and the Transeurasian languages. In: Historical Linguistics in the Asia-Pacific Region and the Position of Japanese” Proceedings of an international symposium, held during the 20th International Conference on Historical Linguistics. Museum of Ethnology, Osaka. July 30th, 2011.
 3.  (2013) Verb morphology relating Korean to the other Transeurasian languages. In: Korean within Altaic — Altaic within Korean. Preceedings of the 23th International Conference of Asian Cultural Research, Gachon University, Seoul. November 15th, 2013.
 4.  (2008) The development of passive morphology in Korean. In: Current issues in unity and diversity of Languages. Collection of the papers selected from the CIL 18, Korea University Seoul. July 21-26, 2008.
 5.  (2006) Conference report of “The International Conference on the Language(s) of Koguryo and the Reconstruction of Old Korean and Neighboring Languages” held in Hamburg on September 23-24, 2005 Journal of Inner and East Asian Studies 2, 209-216
 6. (2006). Book Summary: “Is Japanese related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic?” EAJS (European Association of Japanese Studies) Bulletin 71, 21-25
 7. (2005). Some Comments on Japanese-Koguryoic comparative historical linguistics. Proceedings of The International Conference on the Language(s) of Koguryo and the Reconstruction of Old Korean and Neighboring Languages. Hamburg, Germany 12pp
 8. (2004). Belief or argument? The classification of the Japanese language. Studies in Old Eurasian Languages Newsletter 8, 2-7
 9. (2004). Basic vocabulary and the Japanese-Altaic question. Researches on Endangered Altaic Languages. Proceedings of the 6th Seoul International Altaic Conference. SIAC 6, 43-62
 10. (2004). 「ユーラシア言語史の現在」についてのコメント [Comments on “Eurasian linguistic history at present”] Research Report of the Institute for Nature and Humanities, Kyoto, Japan. 7pp (in Japanese)
 11. (2003). Grammaticalization or external explanation? Etymologies for the OJ modal auxiliaries and the OJ -mi1 Proceedings of the 2nd Conference on Japanese Linguistics and LanguageTeaching, Napels, Italy, 397-419
 12. (2003). Is Japanese an Altaic Language? Preceedings of the Linguistic Databases and Linguistic Taxonomy Workshop, Santa Fe, NM. 6pp
 13. (2002). Japanese-Altaic: a State of the Art. Preceedings of the Oxford University Workshop on Japanese Linguistics. 9pp
 14. (2000). A Palatal Nasal Genitive in Altaic? Proceedings of the Second International Conference on distant language relationship, Moscow, May 2000. 16pp